Закони та інші документи підстави

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

Конституція України

КОДЕКСИ

Цивільний кодекс України
Господарський кодекс України
Цивільний-процесуальний кодекс України
Господарський процесуальний кодекс України
Кримінальний кодекс України
Митний кодекс України
Кримінальний-процесуальний кодекс України
Кодекс адміністративного судочинства України
Кодекс України про адміністартивні правопорушення
Сімейний кодекс України
Кодекс законів про працю України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про інформацію
Про рекламу
Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні
Про авторське право і суміжні права
Про захист від недобросовісної конкуренції
Про інноваційну діяльність
Про науково-технічну інформацію
Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм
Про захист прав споживачів
Про охорону прав на знаки для товарів і послуг
Про охорону прав на винаходи і корисні моделі
Про охорону прав на зазначення походження товарів
Про охорону прав на знаки для товарів і послуг
Про охорону прав на промислові зразки
Про охорону прав на сорти рослин
Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем
Про альтернативні види палива
Про приєднання України до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів
Про приєднання України до Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків (Гаазького акта, прийнятого 28 листопада 1960 року, та Женевського акта, прийнятого 2 липня 1999 року)
Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми
Про затвердження Інструкції про порядок ознайомлення будь-якої особи з матеріалами заявки на об`єкт права інтелектуальної власності
Про приєднання України до Міжнародної конвенції по охороні нових сортів рослин
Про приєднання України до Міжнародної конвенції про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення
ПРО ПРИЄДНАННЯ УКРАЇНИ ДО НІЦЦЬКОЇ УГОДИ ПРО МІЖНАРОДНУ КЛАСИФІКАЦІЮ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ЗНАКІВ
Про приєднання України до Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків
ПРО РАТИФІКАЦІЮ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКОНИ ЩОДО ТОВАРНИХ ЗНАКІВ
Про ратифікацію Угоди про заходи щодо попередження та припинення використання неправдивих товарних знаків та географічних зазначень
Про символіку Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала в Україні
Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів
Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів
Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію,знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції
Про ліцензування видів господарської діяльності NEW
Про ветеринарну медицину
Про молоко та молочні продукти
Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них
Про метрологію та метрологічну діяльність
Про питну воду та питне водопостачання
Про виконавче провадження
Про Антимонопольний комітет України
Про захист економічної конкуренції
Про обов’язкове цивільно-правове страхування власників наземних транспортних засобів
Про банки і банківську діяльність
Про іпотеку
Про національну поліцію
Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства
Про систему гарантування вкладів фізичних осіб
Про інвестиційну діяльність
Про наукову і науково-технічну діяльність
Про науково-технічну експертизу
Про племінну справу у тваринництві
Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування
Про телебачення та радіомовлення
Про видавничу справу
Про інформаційні агентства
Про народні художні промисли
Про архітектурну діяльність
Про професійних творчих робітників та творчі спілки
Про кінематографію

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА

Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні

НАКАЗ

Про затвердження нормативних документів,необхідних для застосування Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)
Про затвердження Положення про авторське право в картографії
Про затвердження Інструкції про порядок депонування в Україні штамів мікроорганізмів з метою здійснення патентної процедури
Про затвердження Інструкції про порядок ознайомлення будь-якої особи з матеріалами заявки на винахід (корисну модель
Про затвердження Положення про Перелік видових назв товарів
Про затвердження Інструкції про видачу патентів України на секретні винаходи, які охороняються авторськими свідоцтвами СРСР на секретні винаходи
Про затвердження Інструкції про порядок продовження строку дії патенту на винахід, об'єктом якого є засіб, використання якого потребує дозволу компетентного органу
Про затвердження Положення про Державний реєстр деклараційних патентів України на корисні моделі
Про затвердження Положення про Державний реєстр деклараційних патентів України на секретні корисні моделі
Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на винаходи
Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на секретні винаходи Відповідно до Закону України
Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки
Про затвердження Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг
Про затвердження Положення про Державний реєстр України назв місць походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів
Про затвердження Положення про Державний реєстр України топографій інтегральних мікросхем
Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель
Про затвердження Правил розгляду заявки на промисловий зразок
Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель
Про затвердження Правил складання та подання заявки на промисловий зразок
Про затвердження Інструкції про офіційну публікацію заяви про надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого промислового зразка та клопотання про її відкликання
Про затвердження Інструкції про подання, розгляд,публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання
Про затвердження Інструкції про подання, розгляд,публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака
Про затвердження Інструкції про подання, розгляд,публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу
Про затвердження Інструкції про подання,розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на топографію інтегральної мікросхеми
Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг
Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності
Про утворення реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення
Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні
Про затвердження Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності
Про затвердження Ветеринарних вимог щодо імпорту в Україну об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду
Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами
Про затвердження Ветеринарно-санітарних правил для ринків
Про затвердження Правил торгівлі на ринках
Про затвердження Правил погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів і послуг
Про затвердження порядку Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами
Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з питань інтелектуальної власності
Про затвердження Змін до Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель
Про затвердження Інструкції про офіційну публікацію заяви про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) та клопотання про її відкликання
Про затвердження Інструкції про порядок видачі патенту України на винахід, що охороняється авторським свідоцтвом СРСР
Про затвердження Інструкції про видачу патентів України на секретні винаходи, які охороняються авторськими свідоцтвами СРСР на секретні винаходи
Про внесення Змін до Правил складання та подання заявки на промисловий зразок
Про затвердження Правил складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми
Про затвердження Положення про Комісію щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів і послуг
Про затвердження Правил складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару

ДЕКРЕТ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Про стандартизацію і сертифікацію
Про державне мито

ПОСТАНОВА

Про впровадження штрихового кодування товарів
Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів
Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів
Про внесення змін до Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності (Роз'яснення)
Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності
Про державну систему депонування штамів мікроорганізмів
Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) чи зареєстрованої топографії інтегральної мікросхеми
Про порядок виплати винагороди авторам винаходів і промислових зразків, що охороняються чинними на території України свідоцтвами СРСР
Про державну реєстрацію авторського права та договорів, які стосуються права автора на твір
Про розміри відрахувань до фондів творчих спілок України за використання творів літератури та мистецтва
Про затвердження Правил роздрібної торгівлі примірниками аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних
Про затвердження положень з питань розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних
Про затвердження розміру, порядку та умов виплати винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань
Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав

УГОДА

між Міністерством освіти і науки України та Російським агентством з патентів та товарних знаків про співробітництво у сфері інтелектуальної власності

МІЖНАРОДНІ АКТИ

Паризька конвенція про охорону промислової власності
Ніццька Угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків
Найробського договору про охорону Олімпійського символу
Мадридська Угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891р.
Локарнська угода, про заснування Міжнародної класифікації промислових зразків
Договір про патентну кооперацію PCT
ПРОПОНОВАНА СПІЛЬНА Рекомендація щодо ПОЛОЖЕННЯХ СТОСОВНО ОХОРОНИ ЗНАКІВ ТА ІНШИХ ПРАВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗНАКИ В INTERNET
Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності
Всесвітня конвенція про авторське право
Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм
Договір про патентне право
Страсбурзька угода про міжнародну патентну класифікацію
Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Про спеціально уповноважені органи для визначення та контролю особливих властивостей та інших характеристик товарів
Про затвердження Концепції легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням