Отримати патент на винахід

Отримати патент на винахід

Винахід - це результат інтелектуальної творчої діяльності людини у будь-якій сфері технології.

Винахід є об'єктом промислової власності (інтелектуальної власності, що відноситься до сфери промислового виробництва).

Майнові права заявника на винахід виникають лише після його державної реєстрації. Факт набуття таких прав засвідчується патентом.

Термін дії майнових прав інтелектуальної власності на винахід становить 20 років, обчислюється від дати подання заявки на винахід відповідно до порядку, встановленого законом.

ВИНАХІДНИКИ

Право отримання патенту має винахідник, якщо інше не передбачено чинним законодавством. Винахідники, які спільно створили винахід, мають однакові права на реєстрацію винаходу (корисної моделі), секретного винаходу (секретної корисної моделі), якщо інше не передбачено угодою між ними.

Винахіднику належить право авторства, яке є невід'ємним особистим немайновим правом та охороняється безстроково.

СЛУЖБОВИЙ ВИНАХІД

Право на реєстрацію службового винаходу має роботодавець винахідника, якщо інше не передбачено договором. При цьому, якщо право на реєстрацію службового винаходу належить роботодавцю, він повинен протягом чотирьох місяців з дати отримання від винахідника повідомлення подати до Установи заявку на державну реєстрацію винаходу або передати право на таку реєстрацію іншій особі, або прийняти рішення про збереження службового винаходу як конфіденційної інформації. У цей же термін роботодавець повинен укласти з винахідником письмовий договір про розмір та умови виплати йому (його правонаступнику) винагороди відповідно до економічної цінності винаходу та (або) іншої вигоди, яка може бути отримана роботодавцем.

Якщо право на реєстрацію службового винаходу належить роботодавцю і він не виконає зазначених вище вимог у встановлений термін, право на реєстрацію службового винаходу переходить до винахідника або його правонаступника. У цьому випадку за роботодавцем залишається право на придбання ліцензії.

Термін зберігання роботодавцем або його правонаступником службового винаходу (корисної моделі) як конфіденційної інформації у разі його невикористання не повинен перевищувати чотирьох років. Інакше право отримання патенту на службовий винахід переходить до винахідника чи його правонаступника.

ПРАВО ПРАВОНАСТУПНИКА

Право на реєстрацію патенту має правонаступник винахідника або роботодавця.

ПРІОРИТЕТ І ПРАВО ПЕРШОГО ЗАЯВНИКА

Якщо винахід створено двома або більше винахідниками незалежно один від одного, право на державну реєстрацію винаходу належить заявнику, заявка якого має більш ранню дату подачі в патентне відомство. Якщо заявлено пріоритет, враховується більш рання дата пріоритету, за умови, що зазначена заявка не вважається відкликаною або такою, за якою не прийнято рішення про відмову у державній реєстрації винаходу.

ТЕРИТОРІЯ ДІЇ ПРАВ НА ВИНАХІД

Права власника патенту у країні не означають, що патент діє й інших країнах (принцип незалежності патентів, ст. 4 bis Паризької конвенції). Право на винахід виникає лише після його реєстрації у відповідній державі. Таким чином, територіальні межі дії патенту обмежуються територією цієї країни. Тому в країнах, де винахід не запатентований, він може вільно використовуватись будь-якими особами. Щоб захистити винахід у кількох країнах, необхідно отримати патенти кожної з них. Для спрощення отримання патентів у кількох країнах діють відповідні спеціальні процедури відповідно до міжнародних договорів.

ОБ'ЄКТИ ВИНАХОДУ

  Винахід може бути:
 • Продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини, тварини тощо);
 • Процес (спосіб).
  Правова охорона не поширюється на такі об'єкти:
 • сорти рослин та породи тварин;
 • біологічні у своїй основі процеси відтворення рослин та тварин, які не належать до небіологічних та мікробіологічних процесів, а також продукти таких процесів;
 • компонування напівпровідникових виробів;
 • результати художнього конструювання;
 • хірургічні або терапевтичні засоби лікування людини або тварини, способи діагностики організму людини або тварини. Дія цього положення не поширюється на продукти (речовини чи композиції), що застосовуються у діагностиці чи лікуванні;
 • процеси клонування людини;
 • процеси зміни через зародкову лінію генетичної ідентичності людей;
 • використання людських ембріонів для промислових чи комерційних цілей;
 • процеси зміни генетичної ідентичності тварин, які можуть спричинити їх страждання без будь-якої істотної медичної користі для людей або тварин, а також тварин, виведених у результаті такого процесу;
 • людський організм на різних стадіях його формування та розвитку, а також просте виявлення одного з його елементів, зокрема послідовності або частини послідовності гена. Дія цього положення не впливає на надання правової охорони винаходу, об'єктом якого є елементи людського організму поза організмом або отримані в інший спосіб, із застосуванням технічного процесу, включаючи послідовність або часткову послідовність гена, якщо навіть структура цього елемента ідентична структурі природного елемента;
 • продукт або процес, що стосується рослини чи тварини, використання якої обмежується певним сортом рослин або певною породою тварин;
 • продукт або процес, що стосується природного біологічного матеріалу, не відокремленого від природного середовища, або не є продуктом технічного процесу.
  Об'єкти, що не визнаються винаходом:
 • наукові відкриття, наукові теорії та математичні методи;
 • схема, правила та метод проведення ігор, конкурсів, аукціонів, фізичних вправ, інтелектуальної чи організаційної, зокрема, господарської діяльності (планування, фінансування, постачання, облік, кредитування, прогнозування, нормування тощо);
 • умовні позначення, розклади та правила;
 • форма подання інформації (наприклад, у вигляді таблиць, діаграм, графіків, за допомогою акустичних сигналів, вимови слів, візуальних демонстрацій, зокрема на екрані комп'ютерного пристрою, аудіо- та відеодисків, умовних позначень, зокрема дорожніх знаків, схем маршрутів, кодів, шрифтів тощо, розкладів, інструкцій, проектів чи схем планування споруд, будівель, територій);
 • методи та правила виконання розумових операцій;
 • алгоритми та комп'ютерні програми;
 • проекти та схеми планування споруд, будівель, територій;
 • зовнішній вигляд продуктів (зокрема виробів, споруд, територій), спрямовано задоволення виключно естетичних потреб.
 • топології інтегральних мікросхем;
 • сорти рослин та породи тварин;
 • рішення, що суперечать громадським інтересам.

Таким чином, винаходом може бути пристрій, наприклад програвач компакт-дисків, а може бути тільки вузол або блок, які в ньому використовуються. Крім того, патент на винахід можна отримати і на конструкцію (наприклад, спеціальний пристрій корпусу програвача компакт-дисків), і на матеріал (наприклад, той самий матеріал для виготовлення компакт-дисків). Патентуванню як винаходи підлягають різні способи, наприклад - спосіб нанесення інформації на компакт-диск, хімічний спосіб / процес виготовлення речовини тощо. Причому патентом на винахід (на відміну від патенту на корисну модель) одночасно можна захистити як спосіб, так і пристрій для його здійснення.

КРИТЕРІЇ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ВИНАХОДУ

Винахід - це рішення технічного завдання, яке відноситься до матеріального об'єкта (товару або способу).

  Для того, щоб відповідне технічне рішення було визнано винаходом, воно повинно мати наступні критерії охорони здатності:
 • новизна (об'єкт не повинен бути відомим із існуючого рівня техніки);
 • винахідницький рівень (не бути очевидним, виходячи з поточного рівня знань фахівців у галузі, до якої належить винахід)
 • промислове застосування.

Важливе значення має винахідницький рівень. Він притаманний винаходу тоді, коли для фахівця воно не є очевидним, тобто не випливає явно з відомого рівня техніки.

Щодо новизни винаходу, він визнається таким у разі, якщо він не є частиною рівня техніки. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальновідомими у світі до дати подання заявки про державну реєстрацію патенту на винахід або, якщо заявлено пріоритет, до дати пріоритету винаходу.

Отже, винахід - це нове рішення технічної проблеми (як матеріального продукту чи способу). Новизна – це основа винаходу. Новизна винаходу означає, що ніхто, ніколи і ніде раніше не вирішував таку ж проблему так само. Рівень техніки включає також отримання будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у редакції, в якій ця заявка була подана. При цьому протягом 6 місяців до дати подання заявки в патентне відомство розкриття винахідником інформації про сутність винаходу не впливає на визнання його патентоспроможним. Про наявність новизни досі подання заявки можна судити лише після проведення попереднього патентного пошуку.

Промислово застосовним винахід визнається у разі, якщо він може бути використаний у промисловості, тобто має бути технічна або інша можливість реалізації винаходу на практиці.

  Права третіх осіб після публікації відомостей про заявку на винахід (згідно з внесеними законодавчими змінами):
 • право подавати мотивоване заперечення проти заявки на винахід протягом шести місяців з дати публікації;
 • право заявляти клопотання щодо проведення інформаційного пошуку;
 • право подавати до закладу експертизи зауваження щодо відповідності заявленого винаходу умовам надання правової охорони.

ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЕКСПЕРТИЗИ ДО АПЕЛЯЦІЙНОЇ ПАЛАТИ

Право на оскарження рішення за наслідками експертизи заявки на винахід має заявник. Оскарження здійснюється шляхом подання до Апеляційної палати заперечення протягом двох місяців від дати отримання рішення. Але у будь-якому разі до сплати державного мита за державну реєстрацію патенту.

Увага! З метою контролю за ввезенням контрафактного товару, який порушує права власника патенту, рекомендується внести захищений патентом об'єкт інтелектуальної власності до митного реєстру. Наші спеціалісти оперативно, якісно, ​​комплексно та професійно нададуть Вам послуги із супроводу процедури патентування, а також внесення даних про винахід до митного реєстру.

Відповідальний спеціаліст
Моргун Ганна
Керівник відділу захисту прав інтелектуальної власності
+38 093 111-75-46
mav@viconsult.com.ua
live:mav_516
Моргун Ганна
Макаренко Ольга
Спеціаліст відділу інтелектуальної власності
+38 093 723-69-85
mov@viconsult.com.ua
live:.cid.44d1c52c91039892
Макаренко Ольга
Гавва Софія
Спеціаліст відділу інтелектуальної власності
+38 093 111-75-49
gsk@viconsult.com.ua
live:.cid.7936e313f9dca95f
Гавва Софія
Сусол Олександр
Спеціаліст відділу інтелектуальної власності
+38 063 030-13-77
soo@viconsult.com.ua
live:.cid.156ac8da827cf4b
Сусол Олександр