Отримати патент на винахід

Отримати патент на винахід

Увага! Шановні клієнти! Набули чинності зміни до патентного законодавства!(згідно із Законом України № 816-IX від 21.07.2020)

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" винахід - це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Винахід є об'єктом промислової власності (інтелектуальної власності, що відноситься до сфери промислового виробництва).

Майнові права Заявника на винахід виникають лише після його державної реєстрації. Факт набуття таких прав засвідчується патентом.

Строк чинності  майнових прав інтелектуальної власності на винахід складає 20 років, відлік якого починається від дати подання заявки на винахід відповідно до встановленого законом порядку.

ВИНАХІДНИКИ

Право на отримання патенту має винахідник, якщо інше не передбачено чинним законодавством. Винахідники, які спільно створили винахід, мають однакові права на реєстрацію винаходу (корисної моделі), секретного винаходу (секретної корисної моделі), якщо інше не передбачено угодою між ними.

Винахідникові належить право авторства, яке є невід'ємним особистим немайновим правом і охороняється безстроково.

СЛУЖБОВИЙ ВИНАХІД

Право на реєстрацію службового винаходу має роботодавець винахідника, якщо інше не передбачено договором. При цьому, якщо право на реєстрацію службового винаходу належить роботодавцю, він повинен протягом чотирьох місяців від дати одержання від винахідника повідомлення подати до Установи заявку на державну реєстрацію винаходу або передати право на таку реєстрацію іншій особі, або прийняти рішення про збереження службового винаходу як конфіденційної інформації. У цей же строк роботодавець повинен укласти з винахідником письмовий договір щодо розміру та умови виплати йому (його правонаступнику) винагороди відповідно до економічної цінності винаходу і (або) іншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем.

Якщо право на реєстрацію службового винаходу належить роботодавцю і він не виконає зазначених вище вимог у встановлений строк, то право на реєстрацію службового винаходу переходить до винахідника або його правонаступника. У цьому випадку за роботодавцем залишається переважне право на придбання ліцензії.

Термін збереження роботодавцем або його правонаступником службового винаходу (корисної моделі) як конфіденційної інформації у разі його невикористання не повинен перевищувати чотирьох років. Інакше право на отримання патенту на службовий винахід переходить до винахідника або його правонаступникові.

ПРАВО ПРАВОНАСТУПНИКА

Право на реєстрацію патенту має відповідно правонаступник винахідника або роботодавця.

ПРІОРІТЕТ ТА ПРАВО ПЕРШОГО ЗАЯВНИКА

Якщо винахід створений двома або більше винахідниками незалежно один від одного, то право на державну реєстрацію винаходу належить заявникові, заявка якого має більш ранню дату подання до Установи або, якщо заявлений пріоритет, більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною або такою, за якою не прийнято рішення про відмову в державній реєстрації винаходу.

ТЕРИТОРІЯ ДІЇ ПРАВ НА ВИНАХІД

Права власника патенту в одній країні не означає, що патент діє і в інших країнах (принцип незалежності патентів, ст. 4 біс Паризької конвенції). Право на винахід виникає тільки після його реєстрації у відповідній державі. Таким чином територіальні межі дії патенту обмежуються територією цієї країни. Тому в країнах, де винахід не запатентовано, останній може вільно використовуватися будь-якими особами. Щоб захистити винахід в декількох країнах, необхідно отримати патенти в кожній з них.

ОБ'ЄКТИ ВИНАХОДУ

  Винаходом може бути:
 • Продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини, тварини і тому подібне);
 • Процес(спосіб).
  Правова охорона не поширюється на такі об’єкти:
 • сорти рослин і породи тварин;
 • біологічні у своїй основі процеси відтворення рослин і тварин, що не належать до небіологічних та мікробіологічних процесів, а також продукти таких процесів;
 • компонування напівпровідникових виробів;
 • результати художнього конструювання;
 • хірургічні чи терапевтичні способи лікування людини або тварини, способи діагностики організму людини або тварини. Дія цього положення не поширюється на продукти (речовини або композиції), що застосовуються в діагностиці або лікуванні;
 • процеси клонування людини;
 • процеси змінювання через зародкову лінію генетичної ідентичності людей;
 • використання людських ембріонів для промислових або комерційних цілей;
 • процеси змінювання генетичної ідентичності тварин, які можуть спричинити їх страждання без будь-якої істотної медичної користі для людей або тварин, а також тварин, виведених внаслідок такого процесу;
 • людський організм на різних стадіях його формування та розвитку, а також просте виявлення одного з його елементів, зокрема послідовності або частини послідовності гена. Дія цього положення не впливає на надання правової охорони винаходу, об’єктом якого є елементи людського організму поза організмом або одержані в інший - спосіб, із застосуванням технічного процесу, включаючи послідовність чи часткову послідовність гена, якщо навіть структура цього елемента ідентична структурі природного елемента;
 • продукт або процес, який стосується рослини чи тварини, використання якого обмежується певним сортом рослин чи певною породою тварин;
 • продукт або процес, який стосується природного біологічного матеріалу, не відокремленого від свого природного середовища, або що не є продуктом технічного процесу.
  Об'єкти, що не визнаються винаходом :
 • наукові відкриття, наукові теорії і математичні методи;
 • методи організації і управління господарством;
 • умовні позначення, розклади і правила;
 • методи і правила виконання розумових операцій;
 • алгоритми і комп'ютерні програми;
 • проекти і схеми планування споруд, будівель, територій;
 • рішення, що стосуються тільки зовнішнього вигляду виробів;
 • топології інтегральних мікросхем;
 • сорти рослин і породи тварин;
 • рішення, що суперечать громадським інтересам.

Таким чином, винаходом може бути пристрій, наприклад - програвач компакт-дисків, а може бути лише вузол або блок, що в ньому використовується. Крім того, патент на винахід можна отримати і на конструкцію (наприклад, особливе облаштування корпусу програвача компакт-дисків), і на матеріал (наприклад, той же матеріал для виготовлення самих компакт-дисків). Патентуванню в якості винаходів підлягають і різні способи, наприклад – спосіб нанесення інформації на компакт-диск, хімічний спосіб/процес виготовлення речовини тощо. Причому, патентом на винахід (на відміну від патенту на корисну модель) можна захистити як спосіб, так і пристрій для його здійснення.

КРИТЕРІЇ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ВИНАХОДУ

  Винахід - це рішення технічної задачі, що відноситься до матеріального об'єкту (продукту або способу). Для того, щоб відповідне технічне рішення було визнано винаходом, воно повинне володіти наступними критеріями охороноздатності:
 • новизна (об’єкт не повинен бути відомим з існуючого рівня техніки);
 • винахідницький рівень (не бути очевидним, виходячи з поточного рівня знань фахівців в області, до якої належить винахід);
 • промислова придатність.

Важливе значення має винахідницький рівень. Він властивий винаходу тоді, коли для фахівця воно не є очевидним, тобто не витікає явним чином з відомого рівня техніки.

Стосовно новизни винаходу, він визнається таким у разі, якщо він не є частиною рівня техніки. Рівень техніки включає усі відомості, які стали загальновідомими у світі до дати представлення заявки про державну реєстрацію патенту на винахід або, якщо заявлено пріоритет, до дати пріоритету винаходу.

Таким чином, винахід - це нове рішення технічної проблеми (у вигляді матеріального продукту або способу). Новизна - це основа винаходу. Новизна винаходу означає, що ніхто, ніколи і ніде раніше не вирішував таку ж проблему так само. Рівень техніки включає також отримання будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій вказана Україна) в тій редакції, в якій цю заявку було представлено. При цьому, упродовж 6 місяців до дати представлення заявки до Установи розкриття винахідником інформації про суть винаходу не впливає на визнання його патентоспроможним. Про наявність новизни до моменту подання заявки можна судити тільки після проведення попереднього патентного пошуку.

Промислово придатним винахід визнається у разі, якщо він може бути використаний в промисловості, тобто має бути технічна або інша можливість реалізації винаходу на практиці.

  Права третіх осіб після публікації відомостей про заявку на винахід (згідно із внесеними законодавчими змінами):
 • право подавати мотивоване заперечення проти заявки на винахід протягом шести місяців від дати публікації;
 • право заявляти клопотання про проведення інформаційного пошуку;
 • право подавати подати до закладу експертизи зауваження щодо відповідності заявленого винаходу умовам надання правової охорони.

Оскарження рішення за результатами експертизи до Апеляційної палати Право на оскарження рішення за результатом експертизи заявки на винахід має заявник. Оскарження відбувається шляхом подання до Апеляційної палати заперечення протягом двох місяців від дати отримання рішення, але в будь-якому випадку до сплати державного мита за державну реєстрацію патенту.

Увага! З метою контролю ввезення контрафактного товару, що порушує права власника патенту, рекомендується внести захищений патентом об'єкт інтелектуальної власності до митного реєстру. Наші спеціалісти оперативно, якісно, комплексно і професійно нададуть вам послуги з супроводження процедури патентування, а також митного оформлення об'єктів інтелектуальної власності.