Віконсалт. | Патент. Патентування. Запатентовать изобpетение. Захист ОІВ в Україні. Вінахід в Укрaїні. 

Отримати патент на винахід

Отримати патент на винахід


Увага! Шановні клієнти! На період запровадженого карантину команда Віконсалт продовжує працювати у звичному режимі. Заявки на реєстрацію об'єктів інтелектуальної власності, як і раніше, подаються якісно і оперативно. Наші спеціалісти перебувають на зв'язку і можуть відповісти на Ваші запитання. Бажаємо Вам міцного здоров'я!

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" винахід - це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Винахід є об'єктом промислової власності (інтелектуальної власності, що відноситься до сфери промислового виробництва).

Майнові права Заявника на винахід виникають лише після його державної реєстрації. Факт набуття таких прав засвідчується патентом.

Термін дії виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід складає 20 років, відлік якого починається від дати подання заявки на винахід відповідно до встановленого законом порядку.

ВИНАХІДНИКИ

Право на отримання патенту має винахідник, якщо інше не передбачено чинним законодавством. Винахідники, які спільно створили винахід, мають рівні права на отримання патенту, якщо інше не передбачено укладеною між ними угодою. У разі перегляду умов угоди про склад винахідників Патентне відомство (за спільним клопотанням осіб, вказаних в заявці в якості винахідників, а також осіб, що є винахідниками, але не вказаних в заявці в якості таких) вносить зміни у відповідні документи у встановленому порядку.

Не визнаються винахідниками фізичні особи, які не внесли особистий творчий вклад в створення винаходу, які надали винахіднику (винахідникам) тільки технічну, організаційну або матеріальну допомогу під час його створення та (або) оформлення заявки.

Винахідникові належить право авторства, яке є невід'ємним особистим немайновим правом і охороняється безстроково.

СЛУЖБОВИЙ ВИНАХІД

Право на отримання патенту на службовий винахід має роботодавець винахідника. При цьому винахідник подає працедавцеві письмове повідомлення про факт створення ним службового винаходу в якості опису, що розкриває суть цього винаходу досить ясно і повно. Роботодавець зобов'язаний протягом чотирьох місяців від дати отримання від винахідника повідомлення подати до Патентного відомства заявку на отримання патенту або передати право на його отримання іншій особі, або прийняти рішення про збереження службового винаходу в якості конфіденційної інформації. Протягом такого ж терміну роботодавець зобов'язаний укласти з винахідником письмову угоду про розмір і умови виплати йому або його правонаступнику винагороди відповідно до економічної цінності винаходу та (або) іншою вигоди, яка може бути отримана роботодавцем. Якщо роботодавець не виконає вказаних вимог у встановлений термін - право на отримання патенту на службовий винахід переходить до винахідника або його правонаступника. У цьому випадку за роботодавцем залишається переважне право на придбання ліцензії.

Термін збереження роботодавцем або його правонаступником службового винаходу (корисної моделі) як конфіденційної інформації у разі його невикористання не повинен перевищувати чотирьох років. Інакше право на отримання патенту на службовий винахід переходить до винахідника або його правонаступникові.

ПРАВО ПРАВОНАСТУПНИКА

Право на отримання патенту має відповідно правонаступник винахідника або роботодавця.

ПРІОРІТЕТ ТА ПРАВО ПЕРШОГО ЗАЯВНИКА

Якщо винахід створений двома або більше винахідниками незалежно один від одного, то право на отримання патенту на цей винахід належить заявникові, заявка якого має більш ранню дату подання до Патентного відомства або, якщо заявлений пріоритет, більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною або такою, за якою не прийнято рішення про відмову у видачі патенту.

ТЕРИТОРІЯ ДІЇ ПРАВ НА ВИНАХІД

Права власника патенту в одній країні не означає, що патент діє і в інших країнах (принцип незалежності патентів, ст. 4 біс Паризької конвенції). Право на патент виникає тільки після його реєстрації у відповідній державі, що відповідає національному патентному відомству. Таким чином територіальні межі дії патенту обмежуються територією цієї країни. Тому в країнах, де винахід не запатентовано, останній може вільно використовуватися будь-якими особами. Щоб захистити винахід в декількох країнах, необхідно отримати патенти в кожній з них.

ОБ'ЄКТИ ВИНАХОДУ

Винаходом може бути:

 • Продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини, тварини і тому подібне);
 • Процес(спосіб);
 • Нове застосування раніше відомого продукту або процесу.

Об'єкти, що не визнаються винаходом :

 • наукові відкриття, наукові теорії і математичні методи;
 • методи організації і управління господарством;
 • умовні позначення, розклади і правила;
 • методи і правила виконання розумових операцій;
 • алгоритми і комп'ютерні програми;
 • проекти і схеми планування споруд, будівель, територій;
 • рішення, що стосуються тільки зовнішнього вигляду виробів;
 • топології інтегральних мікросхем;
 • сорти рослин і породи тварин;
 • рішення, що суперечать громадським інтересам.

Таким чином, винаходом може бути пристрій, наприклад - програвач компакт-дисків, а може бути лише вузол або блок, що в ньому використовується. Крім того, патент на винахід можна отримати і на конструкцію (наприклад, особливе облаштування корпусу програвача компакт-дисків), і на матеріал (наприклад, той же матеріал для виготовлення самих компакт-дисків). Патентуванню в якості винаходів підлягають і різні способи, наприклад – спосіб нанесення інформації на компакт-диск, хімічний спосіб/процес виготовлення речовини тощо. Причому, патентом на винахід (на відміну від патенту на корисну модель) можна захистити як спосіб, так і пристрій для його здійснення.

КРИТЕРІЇ ОХОРОНОЗДАТНОСТІ ВИНАХОДУ

Винахід - це рішення технічної задачі, що відноситься до матеріального об'єкту (продукту або способу). Для того, щоб відповідне технічне рішення було визнано винаходом – воно повинне володіти наступними критеріями охороноздатності:

 • новизна (об’єкт не повинен бути відомим з існуючого рівня техніки;
 • винахідницький рівень (не бути очевидним, виходячи з поточного рівня знань фахівців в області, до якої належить винахід;
 • промислова придатність.

Важливе значення має винахідницький рівень. Він властивий винаходу тоді, коли для фахівця воно не є очевидним, тобто не витікає явним образом з відомого рівня техніки.

Стосовно новизни винаходу, він визнається таким у разі, якщо він не є частиною рівня техніки. Рівень техніки включає усі відомості, які стали загальновідомими у світі до дати представлення заявки на отримання патенту на винахід до Патентного відомства або, якщо заявлено пріоритет, до дати пріоритету винаходу.

Таким чином, винахід - це нове рішення технічної проблеми (пристрою чи способу). Новизна - це основа винаходу. Новизна винаходу означає, що ніхто, ніколи і ніде раніше не вирішував таку ж проблему так само. Рівень техніки включає також отримання будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій вказана Україна) в тій редакції, в якій цю заявку було представлено. При цьому, упродовж 12 місяців до дати представлення заявки до Патентного відомтсва, розкриття інформації про суть винаходу не впливає на визнання його патентоспроможним. І неважливо, хто розкрив таку інформацію - сам винахідник або особа, яка отримала від винахідника прямо або опосередковано таку інформацію. Про наявність новизни до моменту подання заявки можна судити тільки після проведення попереднього патентного пошуку.

Промислово придатним винахід визнається у разі, якщо він може бути використаний в промисловості, тобто має бути технічна або інша можливість реалізації винаходу на практиці.

Вартість послуг зі складання заявки на отримання патенту на винахід складає від 7500 грн.

Увага! З метою контролю ввезення контрафактного товару, що порушує права власника патенту, рекомендується внести захищений патентом об'єкт інтелектуальної власності до митного реєстру. Наші спеціалісти оперативно, якісно, комплексно і професійно нададуть вам послуги з патентування, а також митного оформлення об'єктів інтелектуальної власності.