ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

Ця оферта, розміщена за адресою https://www.viconsult.com/ua/dogovir-publichnoii-oferti/, є офіційною пропозицією від Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІКОНСАЛТ ПРО»,в особі директора Зайченко Вікторії Леонардівни, (далі - «Виконавець»), адресованою будь-якій фізичній чи юридичній особі (далі - «Замовник»), укласти Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг.

Згода (акцепт) на дану Оферту означає повне і безумовне прийняття Замовником усіх, без будь-яких умов, винятків та/або обмежень і ототожнюється відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) до підписання сторонами двостороннього письмового Договору на умовах, які викладені в цій Оферті.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов’язується надати інформаційно-консультаційні послуги, а Замовник, в свою чергу, зобов’язується прийняти надані послуги та оплатити їх в порядку та на умовах, визначених даним Договором.

1.2. Даний Договір вважається чинним в одному з таких випадків:

1.2.1. Після підписання Договору Виконавцем та Замовником (далі - Сторони)

1.2.2. У разі надходження попередньої оплати за послуги, за наданим рахунком-фактурою (Інвойсом), що буде являтись акцептом даної оферти.

2. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

2.1. Договір укладається між Сторонами у формі Договору приєднання.

2.2. Перелік Послуг розміщені на Сайті Виконавця https://www.viconsult.com/ua/.

2.3. Вартість Послуг узгоджується електронним листуванням та фіксується Інвойсом.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Права та обов’язки Замовника:

3.1.1. Своєчасно здійснити оплату за послугу, згідно наданого Інвойсу.

3.1.2. Замовник зобов’язується надавати Виконавцю документи та інформацію, необхідні для проведення Виконавцем робіт та виконання зобов’язань за даним Договором, в достатньому об’ємі та в необхідній кількості екземплярів.

3.1.3. Замовник зобов’язується нести повну відповідальність за подання документів з неправдивими відомостями.

3.2 . Права та обов’язки Виконавця:

3.2.1. Виконавець зобов’язується своєчасно та якісно надавати послуги, згідно предмету цього Договору, в порядку та на умовах, передбачених цим Договором і законодавством України.

3.2.2. Надавати консультації з питань, що виникають у Замовника у зв’язку з наданням йому послуг.

3.2.3. Виконавець має право витребувати від Замовника додаткову інформацію, в обсязі, необхідному Виконавцю для надання послуг належної якості.

3.2.4. Виконавець зобов’язується своєчасно інформувати Замовника щодо змін в законодавстві, якщо вони стосуються предмета Договору.

3.2.5. Виконуючи свої зобов’язання за Договором, Виконавець зобов’язується негайно інформувати Замовника про обставини, що перешкоджають виконанню цих зобов’язань.

3.2.6. Виконавець зобов’язаний під час виконання Договору керуватись інтересами Замовника.

3.2.7. Виконавець з метою надання послуг має право зберігати та використовувати інформацію, надану Замовником для виконання обов’язків за цим Договором, за умови дотримання законодавства та конфіденційності такої інформації.

3.2.8. Виконавець зобов’язаний оформляти належним чином та своєчасно надавати Замовнику всі документи, передбачені цим Договором та/або чинним законодавством України.

3.3. Права та обов’язки сторін:

3.3.1. Виконувати положення даного Договору.

3.3.2. Не поступатись своїми правами та обов’язками даного Договору на користь третьої сторони без згоди іншої Сторони.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Виконавець надає Послуги з Договору відповідно до законодавства України.

4.2. Надання Послуг Замовнику починається з дня узгодження умов співпраці електронним листуванням та може бути припинене тільки на умовах, передбачених цим Договором.

4.3. Виконавець направляє Замовнику Інвойс на оплату Послуг на електронну пошту або іншим способом, обумовленим під час узгодження умов співпраці.

4.4. Замовлення послуги є згодою Замовника оплатити послугу відповідно до цін, що надаються Замовнику під час електронного листування.

4.5. Виконавець має право припинити надання послуги у випадку, якщо Замовник не виконав оплату у домовлений термін або не виконав інші свої зобов’язання за Договором.

4.6. У разі, якщо Замовник є юридичною особою, після надання Послуг Виконавець складає Акт про надані послуги. Належно оформлені Інвойс на оплату Послуг та Акт виконаних робіт передаються Замовникові.

4.7. Якщо Виконавець не отримав від Замовника письмових обґрунтованих претензій в період 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дати надання послуг, послуги вважаються наданими у повному обсязі.

5. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Оплата Послуг Виконавцем означає ознайомлення та повну згоду Замовника з умовами цього Договору.

5.2. Оплата послуг виконується виключно на підставі інвойсів отриманих через систему LiqPay

5.3. При оформленні Замовником платіжних документів в розділі «Призначення платежу» обов’язкове посилання на номер рахунку (Інвойсу) виставленого Виконавцем.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором Виконавець і Замовник несуть відповідальність відповідно до умов даного Договору та чинного законодавства України.

6.2. Виконавець не несе відповідальності за втрати Замовника, що відбуваються прямо або побічно з причин непереборної сили, а також з причин, що знаходяться поза сферою розумного контролю з боку Виконавця.

6.3. Виконавець не відповідає за збиток, прямий або непрямий, понесений Замовником від використання або неможливості використання послуг Виконавця.

6.4. Усі спори та/або розбіжності, що виникають між Сторонами за цим Договором або в зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У випадку неможливості вирішення таких спорів шляхом переговорів, вони вирішуються у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, якщо воно сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин.

7.2. Під форс-мажорними обставинами в цьому Договорі слід розуміти будь-які обставини зовнішнього щодо сторін характеру, що виникли без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна було ні передбачити, ні уникнути, включаючи стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин, обладнання тощо), обставини суспільного життя (воєнні дії, громадські хвилювання, епідемії, страйки, бойкоти тощо), а також видання актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором або перешкоджають такому виконанню тощо.

7.3. Сторона, що не має можливості належним чином виконати свої зобов’язання за цим Договором внаслідок дії форс-мажорних обставин, повинна письмово повідомити іншу сторону про існуючі перешкоди та їх вплив на виконання зобов’язань за цим Договором.

7.4. Існування форс-мажорних обставин повинно бути підтверджено компетентним органом.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір набирає чинності після настання п. 1.2.1 та 1.2.2 і діє до повного виконання зобов’язання Сторонами.

8.2. Сторони зберігають за собою право розірвати Договір у разі невиконання умов Договору іншою Стороною або при відсутності потреби в отриманні Послуги з боку Замовника, повідомивши про це іншу Сторону.

8.3. Виконавець зберігає за собою право розірвати Договір при здійсненні Замовником технічних або інших дій, не передбачених Договором, не санкціонованих Виконавцем, що призвели, або могли привести до спричинення збитків Виконавцю або третім особам.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Виконавець має статус платника єдиного податку та неплатника ПДВ.

10. АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ВИКОНАВЕЦЬ

ТОВ «ВІКОНСАЛТ ПРО»

Юридична адреса: 02140, м. Київ, вул. Єлизавети Чавдар, буд. 2, кв. 142

Адреса для листування: 02095, м. Київ, а/с 23, для Зайченко В.Л.

Код ЄДРПОУ: 37880971

Тел. 044 577-57-77

E-mail: sales@viconsult.com.ua