Словник основних термінів

Знак (у перекладі з французької - "signe"; в перекладі з латинської - "signum" - відмітка) - створене людиною зображення, сенс якого відомий. Словом "sign" позначається як будь-яке графічне зображення, що передає якесь спеціальне повідомлення (наприклад, математичний знак), так і жест, що виражає будь-яку інформацію або команду.

Торгова марка (у вузькому сенсі) - будь-який знак, позначка, символ, ім'я, слово, що використовуються виробниками для позначення своєї продукції. Однак поняття "Торгова марка" (у широкому сенсі) складається з багатьох чинників. Це й історія освіти фірми, і авторитет керівників, і взаємини з персоналом, і якість продукту, що виробляється, і точне позиціонування його на ринку, яке дозволяє вести правильну рекламну компанію.

Товарний знак - позначає, що випуск товарів або надання послуг здійснюється фірмою, що має цей знак. На відміну від фірмового знака фабричне клеймо або фабрична марка ставляться тільки на один окремий вид продукції, що випускається. Зазвичай фірмовий знак, який у наші дні часто називають "лого корпорації" (від слова "логограма"), представляє собою назву компанії, ініціали, монограму або графічне зображення.

Товарний знак служить для відрізнення товарів чи послуг різних виробників.

Логотип (у перекладі з грецької - відбиток слова) - термін, що позначає в 19 столітті невеликі друковані форми, що містять дві або декілька часто вживаних букв, створені з метою прискорення набору; пізніше так стали називатися адреси, назви або торгові марки, відлиті у вигляді друкованої форми єдиним шматком. У наші дні це слово часто скорочують до слова "лого" і так іноді називають торгову марку (спеціальне зображення, що представляє компанію або організацію), що вносить певну плутанину. Стає не цілком зрозумілим, про що йде мова: про логотип, знаку, або про їх композиції.

Фірмовий знак - позначає, що випуск товарів або надання послуг здійснюється фірмою, що має цей товарний знак. На відміну від фірмового знака фабричне клеймо або фабрична марка ставляться тільки на один окремий вид продукції, що випускається. Зазвичай фірмовий знак, який у наші дні часто називають "лого корпорації" (від слова "логограма"), представляє собою назву компанії, ініціали, монограму або графічне зображення.

Емблема (у перекладі з латинської - "emblema" - інкрустація) - символічне зображення якого-небудь поняття або ідеї. У геральдиці емблема певним чином характеризує її власника

Герб - геральдичне зображення, що включає в себе, як правило, основний атрибут - щит різних форм.

Девіз (у перекладі з англійської - "motto" - девіз) - слово або вираз, що характеризує певні почуття або кодекс поведінки. У гербах девіз іноді містив посилання або натяк на ім'я власника герба або зображений на гербі символ.

логограма (у перекладі з грецької - "логос" - слово) - будь-який символ, знак і т. д., який замінює слово. Використання знаків замість слів називається логографів.

Монограма (у перекладі з грецької - проста лінія) - спочатку означала зображення, намальоване однією лінією, пізніше - знак, складений з двох або більше пов'язаних букв, зазвичай ініціали; в наші дні так називаються букви або зображення, які ставлять на предметах побуту для вказівки на їх власника.

Персоніфікація - надання живим або неживим об'єктам або абстрактним поняттям, таким, як "перемога" чи "промисловість", людських форм або людських атрибутів.

Cигнал - будь-який знак, який передає інформацію на відстані.

Атрибут - об'єкт або емблема, що асоціюється з певною особою.

Блазон (у перекладі з французької - "blason" - щит) - позначає усне або письмове опис елементів, що становлять герб. Звідси "блазонрі" - мистецтво зображення і трактування гербів.

Символ - має два значення: перше - це зображення, яке як би виступає від імені якогось предмета, який може мати зовсім іншу форму (наприклад, трикутник може бути символом предмета , який не має нічого трикутного), або ж абстрактне поняття (наприклад, зображення сови є символом мудрості).
Другим значенням слова "символ" є письмовий знак, який описує яка-небудь якість, величину або процес. Такими є букви алфавіту, розділові знаки, цифри, ноти, математичні символи і т. д.

Девіз (у перекладі з англійської - "motto" - девіз) - слово або вираз, що характеризує певні почуття або кодекс поведінки. У гербах девіз іноді містив посилання або натяк на ім'я власника герба або зображений на гербі символ.

Тотем (слово походить з мов індіанців Північної Америки) - зображення тварини, рослини або іншого природного об'єкта, прийняте членами племені чи клану як емблема.

Транслітерація - зміна написання букв при перекладі слів з однієї мови на іншу.

Ідеографія (у перекладі з грецької - "ідіос" - приватний) - знак або підпис, які є унікальними для даної особи чи організації; торгова марка або знак, які виникли з напису рукою.

Нотація - система графічних знаків для запису музики, а також сама її запис.

МКТП - Міжнародна класифікація товарів і послуг, згідно з якою групуються певні товари (послуги) для охорони реєстрованого знака.

ВОІВ - Всесвітня Організація Інтелектуальної Власності, яка дає можливість отримання правової охорони у всіх країнах Мадридського союзу на підставі однієї заявки.

Право пріоритету - пріоритетом вважається дата подання першої заявки в Патентне відомство або спеціалізовані міжнародні організації. Розрізняють також конвенційний та виставковий пріоритет. Встановлюється за датою подання документів в Патентне відомство.

Принцип обов'язкового використання знака - якщо протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва знак не використовувався або використовувався не належним чином на території України, - будь-яка особа може звернутися до суду з вимогою про дострокове припинення дії свідоцтва. Це положення закріплене Паризької конвенції і діє відносно всіх осіб, як резидентів, так і не резидентів України.

Анулювання монополії власника знака - якщо особа, зареєструвавши знак на себе, певний період не використовує знак в господарському обороті без поважних причин - це веде до дострокового припинення дії свідоцтва на знак (анулювання монополії власника знака), після чого будь-яка особа може зареєструвати даний знак на своє ім'я.

Наведені визначення були взяті з Оксфордського словника англійської мови та інших джерел. Повний словник наведено на www.webmax.uct.kiev.ua