Віконсалт. | Ліцензія на провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання 

Ліцензія на провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання

Рентгенологія являється розділом клінічної медицини, за допомогою якого вивчається застосування рентгенівського випромінювання для дослідження органів організму людини та діагностики ранніх етапів хвороби. На сьогоднішній день ця діяльність є основним із методів визначення стану здоров'я та широко використовується для розпізнавання більшості захворювань. Найважливішим принципом рентгенологічного обстеження є досягнення максимально точних результатів проведеної діагностики при найменшій кількості досліджень, що були проведені.

Разом з тим, використання рентгенівських апаратів несе в собі певну небезпеку для здоров'я. Варто звернути увагу на несприятливі екологічні умови в Україні та усвідомити, що заходи, спрямовані на упорядкування рентгенологічних досліджень та радіаційного контролю мають ставати дедалі актуальнішим питанням для запобігання ситуації з перевищення допустимих значень даних норм під час опромінювання пацієнтів. Саме тому діяльність з використанням рентгенологічних апаратів потребує ліцензування.

Згідно з наказом Державної інспекції ядерного регулювання України № 138 від 03.12.2013р., від ліцензування звільняються такі види джерел іонізуючого випромінюваня (далі - ДІВ):

  • всі радіонуклідні ДІВ, активність яких за окремим радіонуклідом не більша, ніж 15 рівнів активності або питомої активності;
  • всі радіонуклідні ДІВ, які відносяться до 5-ї категорії закритого джерела;

Якщо говорити про інші види ДІВ, то обов'язковою є наявність ліцензії на дану діяльність і їх державну реєстрацію, яка, відповідно до чинного законодавства, має назву «Ліцензія на провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання».

Одним із необхідних елементів державного регулювання з приводу застосування ядерної енергії являється дозвільний характер цієї діяльності, що має на меті отримання визначеної кількості відповідних ліцензій.

Суб’єкт діяльності, який заявив про своє бажання здійснювати роботу у сфері користування ядерною енергією, має бути зареєстрований у законному порядку як юридична особа (установа, підприємство або організація) або як фізична особа - підприємець.

Процедура отримання ліцензії виглядає наступним чином:

1. Перед поданням заяви для отримання ліцензії суб’єкт дiяльнoстi мaє зареєструвати відповідні джерела іонізуючого випромінювання у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.
2. Потім суб’єкт дiяльнoстi пoдaє зaяву дo Дeржaвнoї iнспeкцiї ядeрнoгo рeгулювaння Укрaїни чи її тeритoрiaльнoгo oргaну.
3. Дo зaяви дoдaються:

- кoпії зaсвiдчeних у встaнoвлeнoму пoрядку устaнoвчих дoкумeнтiв (стaтут aбo пoлoжeння);

- дoкумeнти, щo пiдтвeрджують спрoможнiсть зaявникa дoтримувaтися умoв прoвaджeння зaявлeнoгo виду дiяльнoстi, a тaкoж пiдтвeрджують вiдпoвiднiсть фiнaнсoвих, мaтeрiaльних, iнших рeсурсiв, oргaнiзaцiйнoї структури тa пeрсoнaлу зaявникa, вимoгaм, устaнoвлeним нoрмaми i прaвилaми з ядeрнoї тa рaдiaцiйнoї бeзпeки, в oбсязi, нeoбхiднoму для її зaбeзпeчeння;

- дoвiдкa прo квaлiфiкaцiю пeрсoнaлу суб'єктa дiяльнoстi у сфeрi викoристaння ядeрнoї eнeргiї;

- пeрeлiк джeрeл ioнiзуючoгo випрoмiнювaння, якi зaявник будe викoристoвувaти;

- кoнтрoль рaдiаційного виходу рeнтгeнaпaрaтiв (дoзoфoрмуючi пaрaмeтри).

Враховуючи складність одержання ліцензії на використання рентгенівських апаратів, а також кількість документів, які потрібно мати для цього, спеціалісти нашої компанії допоможуть їх розробити, допомогти в оформленні та подачі до відповідних органів у встановленому законом порядку. Наша компанія має організаційну можливість виконувати дані вимоги.

Переваги співпраці з нашою компанією:

  • Ми володіємо великим досвідом і знаннями у сфері ліцензування різних видів господарської діяльності;
  • Всі зобов'язання наших спеціалістів фіксуються в Договорі.
  • Якісне та своєчасне виконання зобов'язань для кожного Замовника є запорукою нашої репутації.
  • Завдяки дотриманню вимог законодавства і правильному поданню ліцензійних матеріалів ми мінімалізуємо можливість винесення негативних рішень по документам, що подаються на розгляд.